خانوم گل

Sunday, August 27, 2006

قدرت

ضعیفان از ضعیف بنداشتن دیگران احساس قدرت میکنند.عزیزم!ن